Belt

 

Kyu

Kata

White belt

10th

 -

Yellow

9th

Heian Shodan

Orange

8th

Heian Nidan

Green

7th

Heian Sandan

Blue

6th

Heian Yodan

Blue Black

5th

Heian Godan

Purple

4th

Tekki Shodan

Purple Black

3d

Bassai Dai & Jion

Brown

2nd

Seisan

Brown Black

1st (Shodan Ho)

Kanku Sho & Nijusishi Honakon (Bo)

Black 1

Sho-dan

Empi & Kanku Dai

Black 2

Ni-dan

Chinto, Jiin, Jitte, Sepai, Suishi Nokan (Bo)